The Singularity

Some photo can be viewed here.


Notat:

Jeg tenker ofte at tid er like relativt som individets oppfattelsen av rett og galt. Hvordan opplever jeg et minutt forskjellig fra deg? Det er gjennom generative arbeider at jeg gir fra meg posisjonen som skaperen/komponisten og inntar rollen som tilskueren. Dette fascinerer meg veldig. Skiftet mellom to roller som utfyller hverandre. Tittelen er en kommentar til denne opplevelsen. En sammensmelting av flere roller og retninger. Jeg blir løsrevet fra arbeidet, det defineres av seg selv. Jeg kan være kritisk som lytter, men jeg har ikke kontroll over hva som vil inntreffe de neste minuttene. Det blir et musikalsk Event Horizon.


I verket «The Singularity» har Ricardo del Pozo undersøkt generative prosesser og algoritmisk komposisjon. Gjennom digitale sanntidsbaserte prosesser og spatialiseringsteknikker tar Ricardos arbeider sikte på å adressere de formale aspektene ved lyd og video. En undersøkelse av deres iboende egenskaper som kunstnerisk verdi. Ved bruken av generative strategier jobber han bevisst med det innspilte materialets iboende formale egenskaper, og redefiner dette som musikk gjennom konstruerte miljøer. Det selvgenererende musikalske arbeidet har som mål å oppløse persepsjonen av tid og dekonstruere oppfattelsen av det fysiske rommet lytteren befinner seg i.


THE SINGULARITY

Note:

I often think that time is as relative as the individual’s perception of what is right and wrong. How is my experience of a minute different from yours? Through generative works I remove myself from the position as creator/composer and take on the role as observer. I find this truly fascinating; a shift between two roles that complement each other. The title is a commentary on this experience. A fusion of different positions and directions. I remove myself from the work, it defines itself. I can be critical as a listener, but I have no control over the transpirations over the next minutes. It becomes an Event Horizon.

Ricardo del Pozo‘s audio-visual installation, “The Singularity , explores generative processes and algorithmic composition. Through digital real-time based processes and spatialization techniques Ricardo’s work seeks to address the formal aspects of sound and video; an exploration of their inherent qualities as artistic value. Through the use of generative strategies he consciously manipulates the recorded materials’ inherent formal characteristics, and redefines these as music through constructed environments. The self-generative musical work aims to dissolve the perception of time and deconstruct the experience of the physical room the listener